Bedömning

Vad är bedömning?

Empathy utreder emotionella förmågor vid nyanställning, internrekrytering och befordran. Vi bedömer hur varje individ kommer att hantera olika typer av situationer i sin nya befattning. Metoden ger en fyllig beskrivning av individens områden med potential såväl som med risk. Vår bedömning ställs i relation till den aktuella uppgiftens beskaffenhet, företagets storlek, medarbetare och relevanta omgivningsfaktorer.

Framgångsrik bedömning av olika emotionsförmågor genomförs naturligt med hjälp av en specifik kravprofil jämte de relevanta emotionsförmågorna.

Empathys normerade instrument betyder högre träffsäkerhet, underlättad process vid bearbetning av resultaten samt minskad risk för subjektiva tolkningar.

Våra instrument fångar upp självuppfattningar samt underlättar och utvecklar anpassning av emotionella förmågor.

Empathy stödjer Dig som ledare i Dina tolkningar och i vad som behöver bearbetas för att Du skall kunna genomföra en adekvat bedömning av individ och grupp.

Målgrupp

Ledare i olika positioner i en organisation

Specialister i ledande ställning

Projektledare

Medarbetare

Målsättning

Belysa emotionsförmågornas användbarhet i team och kundmöten.

Belysa vilka förstärkande och försvagande emotionsbeteende som kan förekomma i organisationen.