Stress

Hur väl hanterar Du vardagens stress?

Många upplever vardagen som lite slitsam både privat och i arbetet. Tidsmarginalerna är små och förväntningarna höga. Vi förväntas att fungera optimalt när vi verkar under press. Önskar Du få en uppfattning om hur Din stressprofil ser ut eller hur Din förmåga att hantera stress är rent känslomässigt, då är det här ett test för Dig. Undviker Du jobbiga situationer eller personer för att Du hellre flyr än hanterar det som behöver lösas? Hur påverkar olika känslor Din stressnivå? Har Du en handlingsförmåga som gör att Du kan hantera olika känslobetonade situationer? Kan Du hantera Din stress? Vill du lära känna Din egen stressprofil – då är det här ett test för Dig.

Testet mäter upplevd stress både som en generell och en specifik förmåga: Testet mäter Din förmåga att kunna hantera känslomässiga krav. Känslomässiga krav är relaterad till Din personliga risksituation såsom att Du vill fly, undvika situationer eller personer känslomässigt.

Testresultatet beskriver i vilken grad yttre påverkan känslomässigt påverkar Dig i negativt eller positivt riktning.

Konkret mäter testet:
  • till vilken grad upplever jag min livssituation som stressande
  • till vilken grad jag kan hantera olika risksituationer
Köp
  • Pris 175 kronor