Köpvillkor

1. Allmänt

Empathys produkter är tjänster som kan användas av en licenstagare (kunden).

2. Avgifter och betalning

Kunden är skyldig att betala registreringsavgiften för tjänsten test enligt vid var tid gällande prislista. Betalning kan ske mot faktura (pappers- eller e-faktura) alternativt med kreditkort över internet. Empathy använder företaget PayEx för internetbetalning. PayEx är en av Nordens största betaltjänstföretag. PayEx betalningslösningar är PCI-certifierade av Visa och MasterCard. Av säkerhetsskäl lagras inte känslig betalningsinformation som exempelvis kortnummer hos Empathy. All information som läggs in krypteras istället på betalningssidorna hos PayEx som är säkrade med SSL-certifikat. Om licensen erhållits genom företag eller annan utlämnare betraktas företaget eller utlämnare som kund och reglerar avgifter mot Empathy enligt överenskommelse.

3. Anslutning

För varje tjänst erhåller kunden en användaridentitet med en kod. Abonnenten är ansvarig för att varje kod förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det. Empathy har rätt att av tekniska eller driftmässiga skäl ändra kundens kod om kunden begär en ändring. Empathy får inte lämna ut kunduppgifter eller koder. Koden säkras utöver det av kunden själv eller annan två-faktorsautentisering.

4. Ansvar

Kunden är i förhållande till Empathy ensam ansvarig för den information som överförs. Empathy är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. Empathy är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Empathy eller någon annan. Kunden skall hålla Empathy skadelös för krav riktade från tredje man mot Empathy på grund av användningen av tjänsten.

5. Medicinskt ansvar

Innehållet i Empathys tester varken kan eller ska användas som grund för att ställa diagnos. Empathy tar inte medicinskt ansvar för deltagares/kunders hälsa, utan uppmanar alla kunder med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare eller psykolog. Empathy tar inte ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som finns i eller hänvisas till i våra test.

6. Upphovsrätt

Allt material på dessa sidor tillhör, och är upphovsrättsligt skyddat av Empathy. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på något annat sätt återges utan skriftlig tillåtelse från Empathy. Användare får dock fritt göra utskrifter av materialet för privat, icke-kommersiellt bruk.

7. Omfattning

Genom detta avtal angående psykologitest erbjuds kunden anslutning till Empathys tjänst. Därutöver kan kunden teckna avtal om tilläggstjänster, vilka tillhandahålls mot särskild avgift. Tjänstens omfattning specificeras närmare i samverkan med respektive program. Abonnemanget förutsätter att abonnenten har nödvändig utrustning som dator för uppkoppling till Internet och programvaror för Internetanslutning och Internetanvändning.

8. Avtalstid

Licensen gäller enligt villkoren för respektive program, från det att kunden godkänt detta avtal. I och med att kunden registrerar sig med registreringskod har avtalet accepterats.

9. Ändringar av avtalsvillkor m.m.

Empathy har rätt att ändra dessa villkor eller tjänstens omfattning tre månader efter det att abonnenten skriftligen underrättats. Mindre ändringar av villkoren eller tjänstens omfattning får dock ske en månad efter det att abonnenten skriftligen underrättats.